Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Świę­ty Jan Paweł II- modlitewnik

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Świę­ty Jan Paweł II- modlitewnik

Opis produktu

Modli­tew­nik Do Świę­tego Jana Pawła II podzie­lony jest na dwie czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy do papieża Polaka, nato­miast w dru­giej modli­twy Świę­tego Jana Pawła II. Całość poprze­dza krótki bio­gram Świę­tego.

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014

O łaski za przy­czyną św. Jana Pawła II

Naj­ła­skaw­szy i dobry Boże, Ty przez swego Syna Jezusa Chry­stusa w oso­bie Jana Pawła II, Naj­wyż­szego Paste­rza Kościoła, uka­za­łeś światu blask świę­to­ści życia. Ty natchną­łeś go, aby speł­nił życze­nie Jezusa Miło­sier­nego i usta­no­wił w Kościele święto Bożego Miłosierdzia.

Z głębi serca dzię­ku­jemy Ci za uka­zany w jego oso­bie pro­mienny dar pełni czło­wie­czeń­stwa i świę­to­ści, prze­ma­wia­jący do dzi­siej­szego czło­wieka. Spraw, aby­śmy przyj­mu­jąc jego naukę, naśla­du­jąc przy­kład cnót wśród ludzi, kształ­to­wali cywi­li­za­cję miłości.

Za wsta­wien­nic­twem Nie­po­ka­la­nej Maryi, któ­rej Jan Paweł II cał­ko­wi­cie był oddany, racz wsła­wić go cudow­nymi zna­kami, a mnie za jego przy­czyną udziel łaski …, o którą z pokorą i ufno­ścią Cię pro­szę. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia