Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Módlmy się...O uzdrowienie

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Módlmy się...O uzdrowienie

Opis produktu

wewnętrzne, o uzdro­wie­nie rela­cji, o uzdro­wie­nie wspo­mnień oraz o uzdro­wie­nie fizyczne.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014

O uwol­nie­nie z egoizmu

Zba­wi­cielu świata, Naj­wyż­szy Kapła­nie, Twa łaska jest nie­skoń­czona. Twe miło­sier­dzie i Twa dobroć trwają od tysięcy lat. Nigdy nie gar­dzi­łeś dru­gim czło­wie­kiem, zawsze pochy­la­łeś się nad mniej­szym, skrzyw­dzo­nym i potrze­bu­ją­cym. Swo­ich owiec nie pozo­sta­wiasz bez pomoc­nej dłoni, zawsze ocho­czo słu­ży­łeś swoim apo­sto­łom i napo­tka­nym ludziom.
Panie Jezu, chcę iść za Tobą i także słu­żyć dru­giemu czło­wie­kowi. Jed­nak mój ego­izm czę­sto jest sil­niej­szy od potrzeby serca. Dla­tego przy­cho­dzę tu do Cie­bie, klę­cząc, pro­szę, być uwol­nił mnie od nie­po­trzeb­nego i zabój­czego dla mej duszy ego­izmu. Amen.

Spis tre­ści:

MODLITWY O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE
O uzdro­wie­nie wewnętrzne
O uzdro­wie­nie osób drę­czo­nymi złymi myślami
O uzdro­wie­nie z mastur­ba­cji
O uzdro­wie­nie ze skut­ków kon­taktu z por­no­gra­fią
O uzdro­wie­nie z cudzo­łoż­nego współ­ży­cia płcio­wego
O uzdro­wie­nie z nało­gów
O uzdro­wie­nie z nie­czy­stych myśli
O uzdro­wie­nie po utra­cie daru dzie­wic­twa
O uzdro­wie­nie z mole­sto­wa­nia sek­su­al­nego
O uzdro­wie­nie z lęków, obaw i odrzu­ce­nia
O uzdro­wie­nie z wul­gar­no­ści
O uzdro­wie­nie z nie­ak­cep­ta­cji sie­bie
O uzdro­wie­nie z samo­bój­czych myśli
O uwol­nie­nie z ego­izmu
O uzdro­wie­nie z materializmu

MODLITWY O UZDROWIENIA RELACJI
O uzdro­wie­nie rela­cji w rodzi­nie
O uzdro­wie­nie rela­cji międzyludzkich

MODLITWA O UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ
Bła­ga­nia o uzdro­wie­nie wspomnień

MODLITWY O UZDROWIENIE FIZYCZNE
O uzdro­wie­nie z cho­roby
O uzdro­wie­nie z dole­gli­wo­ści fizycz­nych
O uzdro­wie­nie z cho­rób dzie­dzicz­nych
O powrót do zdro­wia
O akcep­ta­cję choroby


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia