Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

W podróży- modlitewnik

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Chwilowy brak towaru

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
W podróży- modlitewnik

Opis produktu

Modli­tew­nik prze­zna­czony jest nie tylko dla wszyst­kich kie­row­ców, któ­rzy pra­gną swoją podróż zawie­rzyć Jezu­sowi Chry­stu­sowi, ale też dla tych, któ­rzy modlą się w inten­cji podró­żu­ją­cych. Modli­twy podzie­lone są na pięć czę­ści. W pierw­szej znaj­dują się modli­twy przed podróżą, w dru­giej – modli­twy kie­rowcy, w trze­ciej – bło­go­sła­wień­stwa przed podróżą, w kolej­nej – modli­twy za wsta­wien­nic­twem świę­tych, w ostat­niej nato­miast – podzię­ko­wa­nie za szczę­śliwy powrót do domu i szczę­śliwą podróż.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Rok wyda­nia: 2014

Modli­twa dla kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, dosko­nałą uwagę, bym nie pozo­sta­wił za sobą pła­czą­cego czło­wieka. Ty jesteś Dawcą Życia – pro­szę Cię przeto, spraw bym nie stał się przy­czyną śmierci tych, któ­rym Ty dałeś życie. Zacho­waj, o Panie, wszyst­kich, któ­rzy będą mi towa­rzy­szyć, od jakich­kol­wiek nie­szczęść i wypad­ków. Naucz mnie, bym kie­ro­wał pojaz­dem dla dobra dru­gich i umiał opa­no­wać pokusę prze­kra­cza­nia gra­nicy bez­pie­czeń­stwa szyb­ko­ści. Spraw, aby piękno tego świata, który stwo­rzy­łeś, wraz z rado­ścią Twej łaski, mogły mi towa­rzy­szyć na wszyst­kich dro­gach moich. Amen.

Spis tre­ści:

MODLITWY PRZED PODRÓŻĄ
Modli­twa przed podróżą (I)
Modli­twa przed podróżą (II)
Modli­twa w inten­cji podróż­nych
Modli­twa za podróżujących

MODLITWY KIEROWCY
Modli­twa dla kie­rowcy
Modli­twa w inten­cji kierowców

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED PODRÓŻĄ
Bło­go­sła­wień­stwo przed podróżą
Bło­go­sław wszyst­kim, któ­rzy wyjeż­dżają
Poranne bło­go­sła­wień­stwo przed wyj­ściem z domu

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTYCH
Modli­twy do Naj­święt­szej Maryi Panny
Do św. Rafała archa­nioła
Nowenna do św. Rafała Archa­nioła
Do św. Jakuba apo­stoła
Do Świę­tego Krzysztofa

PODZIĘKOWANIE


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia