Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

Świę­ta Teresa od Dzie­ciątka Jezus- modlitewnik

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

2,50 zł
4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
Świę­ta Teresa od Dzie­ciątka Jezus- modlitewnik

Opis produktu

Módlmy się… Do Świę­tej Teresy od Dzie­ciątka Jezus

  Modli­tew­nik dla osób, chcą­cych zgłę­bić ducho­wość św. Teresy od Dzie­ciątka Jezus i podą­żać razem z nią „małą drogą dzie­cięc­twa ducho­wego”. Święta przez 33 lata żyła w ciem­no­ści ducho­wej, dla­tego też szcze­gól­nie bli­ska jest oso­bom, które prze­ży­wają kry­zys wiary.Książeczka zawiera modli­twy do św. Teresy i za jej wsta­wien­nic­twem, lita­nie i nowenny.

 

For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83-64762–08-6
Rok wyda­nia: 2014

Modli­twa do pana Jezusa w taber­na­ku­lum
(frag­ment)

Ofia­ruję Ci wszyst­kie ude­rze­nia mego serca, jak rów­nież tyle samo aktów miło­ści i wyna­gro­dze­nia i łączę je z Two­imi nie­skoń­czo­nymi zasłu­gami. Bła­gam Cię, mój Boski Oblu­bień­cze, racz sam prze­mie­nić duszę moją. Dzia­łaj w niej, nie licząc się z moimi opo­rami, gdyż pra­gnę kie­ro­wać się jedy­nie Twoją wolą. Jutro, z pomocą Twej łaski, chcę zacząć nowe życie, któ­rego każda chwila będzie aktem miło­ści i wyrzeczenia.

Gdy tak będę przy­cho­dzić każ­dego wie­czora do stóp Twego ołta­rza, nadej­dzie kie­dyś i ostatni wie­czór mego życia. Zacznie się wtedy dla mnie dzień wiecz­no­ści nie zna­jący zachodu i spo­cznę na Twym Boskim Sercu po wal­kach wygna­nia. Amen.

Spis tre­ści:

Święta Teresa od Dzie­ciątka Jezus (bio­gram)

MODLITWY ŚW. TERESY
Modli­twa poranna
Krótka modli­twa do Boga Ojca
Modli­twa do Pana Jezusa w taber­na­ku­lum
Modli­twa za grzesz­ni­ków
Modli­twa o świę­tość kapłanów

MODLITWY DO ŚW. TERESY
Modli­twa odma­wiana przez 9 dni
Modli­twa o odczu­cie miło­ści Boga

LITANIA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (I)

LITANIA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS (II)

LITANIA DO BOSKIEGO DZIECIĄTKA JEZUS

NOWENNA DO ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS I NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia