Książki katolickie i dewocjonalia

Informacja: , 600813940 lub ekspedyt@interia.eu

O rozeznawanie powołania- modlitewnik

  • Producent: JUT
  • Dostępność: Produkt wysyłany w 24h!

Ilość:

Cena:

4,50 zł
U nas możesz złożyć zamówienie telefonicznie, zadzwoń: 600 813 940
O rozeznawanie powołania- modlitewnik

Opis produktu

Módlmy się… O roze­zna­nie powołania

  Na każ­dym eta­pie życia towa­rzy­szy nam reflek­sja doty­cząca powo­ła­nia: na początku jest to bła­ga­nie Boga o roze­zna­nie wła­ści­wej drogi, potem – o wytrwa­nie w posta­no­wie­niach i wier­ność wybra­nej misji.Niezwykle roz­bu­do­wany modli­tew­nik zawiera zbiór modlitw ogól­nych (roze­zna­ją­cych powo­ła­nie dla ludzi poszu­ku­ją­cych oraz nowennę do Ducha Świę­tego) oraz modli­twy dla osób, wybie­ra­ją­cych kon­kretną drogę: w kapłań­stwie lub zako­nie, w mał­żeń­stwie bądź na misjach. Każda z nich zawiera sze­reg lita­nii, nowenn czy koro­nek za wsta­wien­nic­twem świę­tych.For­mat: A6
Liczba stron: 32
Numer ISBN: 978–83–64762–15-4
Rok wyda­nia: 2014

 

Modli­twa o roze­zna­nie powo­ła­nia (I)
Boże, który mnie prze­ni­kasz i znasz dosko­nale. Stwo­rzy­łeś mnie dla szczę­ścia, pomóż mi je zna­leźć. Ukaż mi moją drogę życiową. Spraw, abym wybrał to, co Ty dla mnie zamie­rzy­łeś i do cze­goś mnie spo­so­bił jesz­cze w łonie mej matki.

Chcę Ci być posłusz­nym we wszyst­kim, chcę iść, gdzie mnie poślesz. Dla­tego pro­szę o odwa­gę, bym Ci zaufał bez gra­nic, bo wiem, że mnie kochasz i chcesz mego dobra. Popro­wadź mnie po ścież­kach Two­ich. Amen.

Spis tre­ści:

MODLITWY OGÓLNE
Modli­twa ludzi poszu­ku­ją­cych
Modli­twa o roze­zna­nie powo­ła­nia (I)
Modli­twa o roze­zna­nie powo­ła­nia (II)
Modli­twa o roze­zna­nie powo­ła­nia (III)
Modli­twa o roze­zna­nie drogi życia
Nowenna do Ducha Świętego

MODLITWY PRAGNĄCYCH DROGI KAPŁAŃSKIEJ LUB ZAKONNEJ
Modli­twa za przy­go­to­wu­ją­cych się do kapłań­stwa i życia zakon­nego
Modli­twa o powo­ła­nie zakonne
Modli­twa chłopca pra­gną­cego wstą­pić do semi­na­rium duchow­nego
Modli­twa o roze­zna­nie kapłań­skiej drogi
O posłu­szeń­stwo
Modli­twa w inten­cji rodzi­ców kan­dy­da­tów do życia kon­se­kro­wa­nego
Modli­twa dziew­czyny pra­gną­cej wstą­pić do klasz­toru
Lita­nia do św. Jana Marii Vianney’a

MODLITWY PRAGNĄCYCH ŻYCIA W MAŁŻEŃSTWIE
Modli­twa za wsta­wien­nic­twem św. Joanny Beretty Molli
Modli­twa o dobrego męża
Modli­twa o dobrą żonę
Modli­twa kobiety pra­gną­cej być matką
Modli­twa do św. Józefa, opie­kuna samot­nych
Lita­nia do Naj­święt­szej Rodziny
Koronka do Świę­tej Rodziny

MODLITWY PRAGNĄCYCH PRACOWAĆ NA MISJACH
Modli­twa o pra­gnie­nie wyje­cha­nia na misje
Modli­twa za wsta­wien­nic­twem św. Fran­ciszka Ksa­we­rego
Modli­twa o męstwo w posta­no­wie­niu
Modli­twa o opiekę w podróży na misje
Lita­nia do św. Fran­ciszka Ksawerego


Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

PAYU

Oprogramowanie sklepu KQS.store | Projekt i realizacja AWESO.pl

Copyright 2013 Ekspedyt.pl Książki katolickie i dewocjonalia